GDPR

Vážený užívatelia,

Ak sa zúčastňujete nami organizovaných podujatí, ste odberateľom našich newslettrov alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Tieto podmienky spracúvania osobných údajov sú splnením informačnej povinnosti občianskeho združenia DemDis (ďalej len “Združenie”), vo vzťahu k dotknutým osobám v zmysle článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov (ďalej ako “GDPR”).

Identifikačné a kontaktné údaje:

Názov: DemDis o.z.

Sídlo: Ulica Johna Dopyeru 8721/26A, 917 08 Trnava

IČO: 54 212 898

Kontaktný e-mail: [email protected]

Zodpovedná osoba: Michal Horský

Rozsah spracovanie vašich osobných údajov

Združenie bude vaše osobné údaje spracovávať v rozsahu, v akom ste ich poskytli. Združenie bude spracovávať vaše meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska, telefónne číslo, e-mailovú adresu. V prípade prihlásenia na náš Newsletter spracúváme len váš e-mail, meno a priezvisko.

Účel spracovania vašich osobných údajov

Združenie bude vaše osobné údaje spracovávať za účelom:

  • zasielania Newsletterov – Vaše osobné údaje (e-mail a meno), využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie tematických Newslettrov ohľadom výsledkov a aktualizácií diskusie;
  • evidencie členov Združenia;
  • činnosť správy dotácií,
  • administrácia honorárov, výplat a výkonu podporných činností a pomocných prác,
  • evidencia prijatej a odoslanej pošty,
  • evidencia darcov,
  • evidencia účastníkov organizovaných podujatí.
  • zasielania informácií o aktivitách, podujatiach a činnosti Združenia;
  • Fotografie a video záznamy z podujatí – Na niektorých našich podujatiach vytvárame fotografickú dokumentáciu alebo video záznam. Fotografie používame v propagačných materiáloch, predovšetkým na našom webe a na sociálnych sieťach. Pri týchto materiáloch nikdy neuvádzame mená účastníkov. Pokiaľ by ste však na záznamoch nechceli byť, dajte nám prosím vedieť – zaslaním e-mailu na: [email protected]

Právny základ spracovanie osobných údajov

Právnym základom spracovania je váš súhlas a skutočnosť, že vaše osobné údaje sú potrebné pre naplnenie účelu neziskových aktivít Združenia s ním spojených. Osobné údaje sú spracované v súlade s Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov – Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 – (ďalej ako “GDPR”).

Doba, po ktorú budú vaše osobné údaje spracovávané

Združenie bude vaše osobné údaje spracovávať, kým súhlas neodvoláte.

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Váš dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek bezplatne odvolať, a to odoslaním požiadavky na [email protected] alebo písomne na adresu Združenia. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúca zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním.

Osoby s prístupom k vašim osobným údajom

K vašim osobným údajom budú mať prístup poverení pracovníci Združenia, ktorí poskytujú vhodné záruky a ktorých spracovanie spĺňa všetky požiadavky GDPR, a ktorí budú dostatočne chrániť vaše práva a vaše osobné údaje. Tieto osoby budú mať prístup k týmto údajom len po dobu nevyhnutne nutnú a v nevyhnutne potrebnom rozsahu, ak to bude potrebné pre poskytnutie služby a splnenie zákonných požiadaviek.

Väčšinu spracovateľských operácií zvládame sami a nepotrebujeme k nim 3. strany. Pre zaistenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie sprostredkovateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem a služieb: Google – Google Analytics, Facebook. Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či sprostredkovateľa pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania.

Sľubujeme vám, že v takomto prípade pri výbere budeme na sprostredkovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Kontaktné údaje správcu

Združenie môžete kontaktovať na email: [email protected]. Združenie je oprávnené požadovať preukázanie vašej totožnosti s cieľom zamedziť neoprávnenému prístupu k vašim osobným údajom.

Vaše práva súvisiace s ochranou vašich osobných údajov

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, opraviť či doplniť osobné údaje, požadovať obmedzenie spracovania, namietať alebo podať sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov, požadovať prenesenie údajov, prístupu k svojim osobným údajom, byť informovaný o porušení bezpečnosti osobných údajov, vymazaní a ďalšie práva stanovené v GDPR.

Právo namietať

Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov. Námietku je nutné podať Združeniu. V prípade, že vznesiete námietku proti spracovaniu zameranému na e-mailový marketing viažúci sa na neziskové aktivity Združenia, Združenie osobné údaje v tomto rozsahu ďalej spracovávať nebude, ak nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami alebo pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov. Bližšie informácie o tomto práve obsahuje najmä čl. 21 GDPR.

Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov

Toto právo môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak máte námietku proti spracovaniu. Obmedziť pritom môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (napr. odhlásením sa z odoberania Newslettera alebo odvolaním súhlasu so spracovaním dátumu narodenia).

Právo na výmaz (byť zabudnutý)

Rovnako máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému, aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh, po tom čo nás o to požiadate, kontaktovaním prostredníctvom e-mailu: [email protected]. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.

Právo podať sťažnosť u dozorného úradu

Kedykoľvek môžete podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania Vašich osobných údajov alebo neplnenie povinností správcu plynúcich z GDPR dozornému úradu. Dozorným úradom je v SR Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, dataprotection.gov.sk .

Povinnosť poskytnúť osobné údaje. Následky neposkytnutie osobných údajov

Vaše osobné údaje poskytujete celkom dobrovoľne. Nemáte žiadnu povinnosť ich poskytnúť. V prípade, že vaše osobné údaje neposkytnete, nehrozia vám žiadne sankcie. Zároveň Vás však nemôžeme evidovať ako člena nášho občianskeho združenia ani Vás kontaktovať za účelom informovania o organizovaní Valného zhromaždenia, ani akcií organizovaných združením, ani so zasielaním informačných e-mailov, ktoré zasielame, aby ste boli informovaní o dianí v združení.

Mlčanlivosť

My ako Združenie a taktiež naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých poskytnutie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť trvá aj po skončení vzťahov s nami.

Úspešne ste sa prihlásili na odber DEMDIS
Skvelé! Potom dokončite platbu, aby ste získali úplný prístup ku všetkému prémiovému obsahu.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. neplatný odkaz.
Vitaj späť! Úspešne ste sa prihlásili.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. Skúste to znova.
Úspech! Váš účet je plne aktivovaný, teraz máte prístup ku všetkému obsahu.
Chyba! Platba v pruhoch zlyhala.
Úspech! Vaše fakturačné údaje sú aktualizované.
Chyba! Aktualizácia fakturačných údajov zlyhala.