Metodika digitálnych DEMDIS diskusií

Unikátna metodika a softvér DEMDIS nám umožňujú budovať mosty. Prečítajte si podrobný popis toho, ako fungujú!

Dobrý nástroj vedie k dobrým výsledkom. Preto aktuálne využívame kombináciu hlasovania softvéru Pol.is (open-source softvér) a našej vlastnej metodiky vytvárania názorových skupín a analýzy výsledkov. Pomocou tohto prístupu zapájame verejnosť do diskusií. V tomto článku sa dočítate, ako sa vykresľujú názorové skupiny, ako sa určuje poradie komentárov, ako vyhodnocujeme konsenzus a akým spôsobom zdieľame diskusie.

Princíp softvérového riešenia DEMDIS je jednoduchý. Diskutujúci postupne hlasujú za komentáre súhlasom, nesúhlasom, alebo preskočením. Ak v diskusii chýba účastníkov názor či návrh na riešenie, má možnosť pridať vlastný komentár (max. 140 znakov).

Do diskusie sa aktuálne môžete zapojiť len anonymne, pretože si ceníme otvorenosť a úprimnosť. Váš hlas má rovnakú váhu.

Hlavnou výhodou DEMDIS metódy je štatistická analýza, ktorá pomocou pokročilých štatistických analýz automaticky vykresľuje názorové skupiny. Tým, že diskutujúci majú možnosť nie len hlasovať, ale aj pridávať názory vlastnými slovami, vyvažujeme pnutie medzi expresivitou a počtom účastníkov diskusie.

To nám umožňuje lepšie porozumieť tomu, čo si jednotlivé tábory myslia a hlavne to, na čom sa vieme zhodnúť. Diskusie sú tak otvorené, vecné a férové.

Ako funguje vytváranie názorových skupín diskutujúcich?

Na základe vášho hlasovania sa automaticky vytvárajú tzv. názorové skupiny. To v skratke znamená, že diskutujúci s podobnými názormi sú zaradení do jednej skupiny. Vytváranie názorových skupín je automatické a náš tím do ich formovania nijakým spôsobom nezasahuje - je to výlučným výsledkom vášho hlasovania a toho, ako sa diskusia vyvíja.

K analýze dôjde po tom, čo sa jej zúčastnia šiesti účastníci a jej výsledkom je tzv. informačná matica.

V tejto matici nájdeme riadky, ktoré predstavujú zapojených účastníkov a stĺpce, ktoré nám ukazujú jednotlivé výroky, o ktorých sa hlasovalo. Obsahom matice sú výsledky hlasovania v danej diskusii.

Graf vykreslených názorových skupín A a B v diskusii na tému „Najvyšší čas baliť kufre?" (október 2023)

Účastníci diskusie sú zaradení do skupín podľa ich odpovedí na jednotlivé názory. Následne sa vyhodnotia konsenzuálne komentáre, ktoré získali väčšinovú podporu vo všetkých skupinách.

Taktiež sa zobrazia sa aj tzv. „definujúce“ výroky, ktoré definujú jednotlivé názorové skupiny podľa výrokov, na ktoré väčšina účastníkov danej skupiny odpovedala rovnako.

Informačná matica bude vyobrazená aj prostredníctvom projekcie jej obsahu do 2D priestoru v podobe mapy. Tí účastníci, ktorí odpovedali na jednotlivé výroky podobne, budú na mape zobrazení blízko seba.

Podľa miery rozdielnosti ich odpovedí, budú ich zobrazenia od seba vzdialenejšie. Výroky, na ktoré odpovedala väčšina účastníkov rovnako (t.j. konsenzuálne výroky), budú vykreslené pri preniku osí.

Štatistická metóda

Softvér DEMDIS teda využíva štatistické metódy a metódy data-miningu na vytvorenie tzv. názorových skupín. Hlasy všetkých účastníkov sú spracované do dátovej matice, ktorej chýbajúce údaje (hlasy na komentáre od ľudí, ktorí daný komentár nevideli) sú doplnené na základe odpovedí ostatných účastníkov. Na takto upravenej matici je následne vykonaná analýza hlavných komponent (ang. PCA alebo principal component analysis). Ide o metódu redukcie dimenzie, ktorá nám dovoľuje stlačiť odpovede každého z účastníkov do dvojdimenzionálneho bodu takým spôsobom, aby bola v dátach zachovaná čo najväčšia miera informácií.

Keď je každý účastník reprezentovaný práve jedným bodom v 2D ploche, softvér použije štatistický algoritmus na zhlukovanie známy pod názvom k-means (slov. k-priemerov). Ten automaticky vyhodnotí ideálny počet zhlukov pri danej diskusii. Výsledkom tohto procesu je niekoľko zhlukov (t.j. názorových skupín), s ktorými ďalej softvér pracuje na vyhodnotenie konsenzuálnych či polarizujúcich komentárov.

Cieľom analýzy nie je rozdelenie účastníkov podľa ich politickej orientácie. Prostredníctvom analýzy dôjde k organickému vytvoreniu názorových skupín len na základe ich podobných odpovedí. Jediné dáta, s ktorými pracujeme sú odpovede na výroky účastníkov danej diskusie.

Treba si uvedomiť, že tento proces je automatický a na svoj priebeh nevyužíva nič iné, len zozbierané dáta o hlasovaní jednotlivých účastníkov – to nám umožňuje pracovať s objektívnymi výsledkami pre každú diskusiu, bez možnosti akejkoľvek úpravy od kurátorov diskusie.

Výsledkom analýzy je nachádzanie spoločného riešenia na dôležité, horúce témy, s ktorými sa stotožňuje väčšina občanov – bez toho aby dochádzalo k zbytočnej polarizácii, urážkam a osobným útokom.

Ako sú vyhodnocované najkonsenzuálnejšie komentáre?

Po vyhodnotení názorových skupín je hlavným cieľom jednotlivých diskusií identifikovať konsenzus, a teda tvrdenia, ktoré dosiahli čo najvyššiu podporu vo všetkých názorových skupinách. Náš DEMDIS softvér na to využíva matematický vzorec, ktorý každému komentáru priradí istý počet bodov. Komentáre s najvyšším počtom bodov sú následne vyhodnotené ako najkonsenzuálnejšie. Tento počet bodov je ovplyvnený viacerými faktormi:

(1) Miera konsenzuality: Komentáre, ktoré získali podobnú mieru podpory naprieč názorovými skupinami, dostanú väčší počet bodov. Tým pádom budú komentáre, ktoré získali veľkú podporu v skupine A, no veľmi málo hlasov od účastníkov v skupine B, vysoko penalizované.

(2) Celkový počet hlasov: Toto kritérium je veľmi jednoduché; komentáre, ktoré získali väčší počet hlasov (t.j. vyjadrení „súhlasím”), získajú väčší počet bodov. Od najkonsenzuálnejších komentárov očakávame vysokú podporu vo všetkých skupinách, čo znamená veľký počet súhlasov.

(3) Miera súhlasu: Posledné kritérium berie do úvahy tzv. mieru súhlasu, ktorá vyjadruje pomer počtu súhlasov vydelený súčtom súhlasov a nesúhlasov na daný komentár. Tieto hodnoty sú následne spriemerované pre všetky názorové skupiny a komentárom s vyššou mierou súhlasu bude pridelených viac bodov. Toto kritérium je nastavené tak, aby skupiny s väčším počtom účastníkov „neprevalcovali” ostatné, menšie skupiny svojím vysokým počtom súhlasov. Kvôli tomu vstupuje miera súhlasu do nášho vzorca pre každú názorovú skupinu s rovnakou váhou. To zvyšuje férovosť pri diskusiách s nevyváženým počtom účastníkov v skupinách. Komentáre s najvyšším počtom bodov sú hlavným záujmom výsledkov diskusie, pretože vyjadrujú myšlienky a tvrdenia, s ktorými sa všetci účastníci diskusie čo najviac stotožnili.

Ako sa určuje poradie zobrazovania komentárov?

Poradie komentárov je vo svojej podstate náhodné. Tá je však modifikovaná konsenzualitou. To znamená, že ak má daný názor črtajúcu sa podporu vo všetkých názorových skupinách, tak má vyššiu pravdepodobnosť, že sa zobrazí medzi prvými.

Náhodnosť zároveň ovplyvňuje aj počet preskočení hlasovaní za daný názor. V takom prípade má väčšiu pravdepodobnosť, že sa zobrazí na konci poradovníka. Tým je zabezpečená aj istá forma organickej moderácie irelevantných, nezrozumiteľných, či nejednoznačných komentárov.

Ako zdieľame diskusie?

Výhodou nášho softvéru je, že diskusie vieme zdieľať na viacerých weboch zároveň pričom diskusie sú vzájomne prepojené.

Diskusia prebieha na našom serveri, pričom pomocou tzv. i-frameov ju vieme „zavesiť” na ľubovoľný počet webov. Aktuálne spolupracujeme s viacerými mediálnymi partnermi, kde diskusie figurujú na našich autorských profiloch.

Tým dokážeme zapojiť do diskusie rôzne izolované názorové bubliny, medzi ktorými dnes chýba férová a otvorená diskusia.

Napíšte nám!

Nie je vám niečo jasné? Máte ďalšie otázky ohľadom fungovania softvéru? Napíšte nám na [email protected], alebo na našich sociálnych sieťach. A hlavne, poďte sa nami tvoriť svet férovej a otvorenej diskusie!

Podrobnejšie vysvetlenie pozadia pôvodného softvéru Polis nájdete v tomto článku od autorov.

Ukážková diskusia

Odpojiť Facebook účet
Úspešne ste sa prihlásili na odber DEMDIS
Skvelé! Potom dokončite platbu, aby ste získali úplný prístup ku všetkému prémiovému obsahu.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. neplatný odkaz.
Vitaj späť! Úspešne ste sa prihlásili.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. Skúste to znova.
Úspech! Váš účet je plne aktivovaný, teraz máte prístup ku všetkému obsahu.
Chyba! Platba v pruhoch zlyhala.
Úspech! Vaše fakturačné údaje sú aktualizované.
Chyba! Aktualizácia fakturačných údajov zlyhala.