Ako fungujú DEMDIS diskusie?

Čo sú digitálne DEMDIS diskusie? Ako funguje proces ich realizácie? A prečo budovať mosty? Nie len o tom sa dočítate v tomto zhrnutí fungovania našej kuchyne.

Čo sú digitálne DEMDIS diskusie?

Našou misiou v DEMDIS je nachádzanie porozumenia a budovanie mostov v rozdelenej spoločnosti. Zároveň sme presvedčení, že kvalitnejšie systémy a procesy vzájomnej diskusie vedú aj k lepším výstupom. Výsledky DEMDIS diskusií nám pritom opakovane potvrdzujú, že s vhodným prístupom vie byť dialóg nie len slušný a vecný, ale aj viesť ku mnohým postojom, na ktorých sa zhodneme.

Realizáciu tejto myšlienky nám dnes umožňuje náš diskusný softvér (IRIS) a komplexná štatistická metodológia. V diskusiách automaticky vytvárame tzv. názorové skupiny diskutujúcich a sledujeme, ktoré názory majú väčšinovú podporu v každej z nich. Vtedy hovoríme o konsenze.

DEMDIS metódy férovej a otvorenej diskusie nám tak umožňujú zapájať veľký počet ľudí do vzájomnej konverzácie, ktorá nám umožňuje nachádzať to, čo nás spája. Na týchto linkoch nájdete podrobnejšie informácie o organizácii DEMDIS, či odpovede na časté otázky.

Dobrý proces diskusie býva prinajmenšom rovnako dôležitý, ako jej obsah. Nie len preto s našim tímom neustále zlepšujeme metodiku a procesy digitálnych DEMDIS diskusií. V tomto stručnom zhrnutí sa pokúsime vám umožníme nahliadnuť do kuchyne našich diskusných procesov a toho ako fungujú. Veríme, že vám uľahčí lepšie porozumieť, čo, prečo a ako to robíme.

Diskusie
Tvoríme svet férovej a otvorenej diskusie.
Všetky DEMDIS diskusie nájdete na tejto stránke.

Príprava diskusie

Keďže nám záleží na tom, aby boli diskusie zmysluplné a viedli k vecným a užitočným výsledkom, príprava diskusie je najkomplexnejšou fázou celého procesu. Jej súčasťou je nie výber témy, ale aj nastavovanie dobrého rámca, cieľov, či počiatočných názorov.

Výber tém

Témy DEMDIS diskusií vyberáme v rámci pravidelných interných fór kurátorov a kurátoriek diskusií. Základnými kritériami výberu sú vecnosť, slušnosť, sledovanie verejného záujmu či spoločenská relevantnosť. To v skratke znamená, že sa snažíme otvárať témy, na ktorých diskusie sú podľa nášho odborného názoru relevantné, dôležité a neraz zanedbávané.

Zároveň si uvedomujeme zmysluplnosť otvorenia výberu tém pre verejnosť. Vo férovej demokratickej diskusii by totiž každý účastník mal mať možnosť vyjadriť svoj názor na to, čo „pristane na stole”. Práve preto pracujeme na tom, aby témy diskusii v budúcnosti podliehali verejnému hlasovaniu. Aktuálne nám to však technologické a personálne kapacity neumožňujú.

Rámcovanie diskusie

Vo všeobecnosti platí, že rámcovanie akýchkoľvek diskusií má nemalý vplyv na jej výsledky. Uvedomujúc si tento podstatný fakt, sme vypracovali vlastnú internú metodiku rámcovania digitálnych diskusií. Tá sa skladá z viacerých na seba nadväzujúcich krokov.

💡
Postup rámcovania diskusie

1. Ciele diskusie. V závislosti od témy diskusie a jej kontextu nastavujeme hlavné ciele diskusie. Medzi ne patrí napríklad podpora porozumenia toho, čo si jednotlivé strany konfliktu myslia, nachádzanie zhody pri pálčivých témach či nachádzanie spoločných riešení. Od vhodne nastavených cieľov sa potom odvíjajú sprievodné správy či počiatočné názory.

2. Formulácia otázok diskusie. Z bohatých skúseností vieme, že najlepšie „fungujú” otvorené a vyvážené otázky. Diskusie majú spravidla jednu hlavnú, nosnú otázku a následné s ňou súvisiace pod otázky. To nám umožňuje pozrieť sa viac pod povrch témy a vytvoriť priestor pre široko otvorenú diskusiu. Základnými princípmi formulácie otázok sú opäť vecnosť, slušnosť, vyváženosť a zrozumiteľnosť.

3. Nastavenie počiatočných (seed) názorov. Vo všeobecnosti platí, že len 10% z účastníkov nie len hlasuje, ale aj pridá svoj názor. Nie len z tohto dôvodu v rámci prípravy dizajnujeme niekoľko tzv. počiatočných názorov, ktoré odrážajú nastavený rámec. Ich úlohou je prispieť k dosiahnutiu stanoveného cieľa diskusie a zároveň premietnuť našu expertízu budovania zhody do praxe. Úlohou kurátorov je tak aktívne vytvárať a zadávať počiatočné názory, ktoré majú potenciálnu schopnosť získať podporu zúčastnených táborov. Výsledky diskusií nám opakovane ukazujú, že väčšina najkonsenzuálnejších názorov pochádza práve z tohto štádia prípravy diskusie.

4. Spracovanie sprievodcu (úvodného článku) diskusie. Digitálne DEMDIS diskusie sú vložené (embednuté) priamo v článkoch na demdis.sk či na portáloch našich mediálnych partnerov. Ich súčasťou nie je len diskusia, ale aj sprievodná správa, ktorá premieta nastavený rámec do uceleného článku. Zmyslom sprievodcu je priniesť čo najobjektívnejší a najvyváženejší úvod do témy. V sprievodcoch vysvetľujeme, čo a prečo sa pýtame, aké sú rôzne pohľady na vec zo strany relevantných spoločenských aktérov a od akých zdrojov poznania sa odrážame.

Keďže nám záleží, aby boli diskusie čo najviac zmysluplné, vecné a vyvážené, príprava diskusie nám dá riadne zabrať. Snažíme sa však robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme nezačali so zle zapnutým prvým gombíkom.

Priebeh živej diskusie

Po dokončení intenzívnej prípravy štartuje live diskusia zverejnením sprievodnej správy na našom webe. V rámci nej účastníci hlasujú za jednotlivé názory a pridávajú vlastné pohľady na tému diskusie. Diskusia trvá spravidla 10 až 14 dní, pričom v polovici zverejňujeme článok s priebežnými výsledkami.

Výhodou nášho softvérového riešenia je, že nám umožňuje diskusie zdieľať na viacerých portáloch zároveň. V spolupráci s našimi mediálnymi partnermi tak prepájame rôzne spoločenské bubliny a umožňujeme im vstup do inovatívnej formy férového dialógu.

Hlasovanie diskutujúcich a pridávanie názorov

Počas diskusie má každý účastník rovnocennú možnosť vyjadriť svoj názor hlasovaním, alebo pridaním vlastného názoru na vec. Hlasovať možno vyjadrením súhlasu, nesúhlasu, alebo preskočením hlasovania.

Príklad hlasovacieho a komentovacieho políčka z diskusie na tému „Ako si chceme zvoliť prezidenta?" (marec 2024)

Poradie zobrazovania názorov a komentárov je (pseudo)náhodné. To znamená že názory, ktoré majú črtajúcu sa podporu zúčastnených skupín sa s o niečo väčšou pravdepodobnosťou zobrazia skôr. Nie len tento mechanizmus odlišuje DEMDIS diskusie o tých, ktoré vidíme na sociálnych sieťach. Neuprednostňujeme totiž názory s vysokou interakciou či výbušnosťou, ale s tzv. vyššou konsenzualitou.

Zároveň platí, že názory, ktoré veľa diskutujúcich preskočí, sa zas s väčšou pravdepodobnosťou zobrazia neskôr. To umožňuje účastníkom prispievať k moderácii diskusie prostredníctvom znižovania priority irelevantných či nezrozumiteľných príspevkov.

Na to, aby bolo váš hlas počuť a boli ste zaradení do názorových skupín je nevyhnutné hlasovať za aspoň 7 názorov. Vtedy softvér automaticky zohľadní vaše postoje a uvidíte svoje umiestnenie v skupinách. Viac o názorových skupinách nájdete nižšie, podrobné vysvetlenie metodiky zas nájdete na tomto linku.

Ak v diskusii chýba váš názor na vec, môžete zadať vlastný príspevok cez políčko pod hlasovaním. Vaše názory sú vždy samostatnými príspevkami a neodpovedáte na názory iných účastníkov. Táto mechanika nám umožňuje držať diskusiu v jej rámci a téme a znižuje pravdepodobnosť (ad hominem) útokov na iných diskutujúcich.

💡
Najúspešnejšie názory v DEMDIS diskusii sú:

1. Samostatnými myšlienkami. To znižuje pravdepodobnosť preskakovania hlasovaní z dôvodu, že účastníci súhlasia len s jednou časťou výroku. Ak máte viacero dobrých pohľadov na vec, odporúčame vám zadať viac samostatných komentárov.

2. Originálne, čo znamená, že sa taký názor ešte v diskusii nevyskytol a prináša nový pohľad na vec. Toto kritérium má význam nie len v obohatení diskusie o nové rozmery, ale aj praktický dôvod. Pri vyššom počte účastníkov a komentárov totiž pristupujeme k dôslednejšej moderácii názorov, ktoré sú obsahovo rovnaké alebo veľmi podobné. Týmto prístupom tak vyvažujeme otvorenosť a vecnosť diskusie. Viac o moderácii nájdete nižšie.

3. Oznamovacími vetami. Do diskusie vám neodporúčame zadávať otázky. Pri otázkach je totiž náročné porozumieť výsledkom hlasovania - nevieme jednoznačne povedať či účastníci súhlasia s položením danej otázky, alebo svoj hlas vyjadrujú ako odpoveď na jej znenie. Nie len z týchto dôvodov sa preto často stáva, že otázky majú vysokú mieru preskakovania hlasovaní.

4. Konsenzuálne. Cieľom DEMDIS diskusií je nachádzanie postojov, ktoré nás spájajú. Z týchto dôvodov sme vytvorili vlastnú metodiku a matematický vzorec vyhodnocovania konsenzuality. Nesplnenie kritéria konsenzuálnosti za žiadnych okolností nie je dôvodom na vyradenie názoru z diskusie. Jeho splnením však zvýšite pravdepodobnosť toho, že sa váš príspevok zobrazí v rebríčku najkonsenzuálnejších názorov a dostane sa mu väčšej pozornosti pri interpretácii a komunikácii výsledkov. Jednoducho - budujme spoločne zhody!

Vytváranie názorových skupín

Hlasovanie a vyjadrovanie názorov je najcennejším prvkom vašej účasti v DEMDIS diskusiách. Tam však naša mágia nekončí. Vaše postoje sa totiž automaticky zohľadňujú vo vykresľovaní tzv. názorových skupín. To v skratke znamená, že diskutujúci s podobnými názormi sú zaradení do jednej skupiny. Vytváranie názorových skupín je automatické a náš tím do ich formovania nijakým spôsobom nezasahuje - je to výlučným výsledkom vášho hlasovania a toho, ako sa diskusia vyvíja. Podrobné informácie o štatistickej metodike generovania názorových skupín nájdete na tomto linku.

Graf vykreslených názorových skupín A a B v diskusii na tému „Najvyšší čas baliť kufre?" (október 2023)
💡
Prečo vytvárame názorové skupiny?

Umožňujú nám porozumieť postojom zúčastnených „táborov”. Vďaka názorovým skupinám sa vytvára pestrá (kvalitatívna) mozaika názorov diskutujúcich. Vďaka nim sa dokážeme lepšie porozumieť, čo si myslia jednotlivé strany konfliktu. Toto porozumenie je dôležite aj preto, že jedna z príčin spoločenskej polarizácie je dezinterpretácia toho, čo hovorí druhá strana brehu. To potom vyúsťuje v odcudzenie, vzájomnú nedôverčivosť či až démonizáciu protistrán, ktorým sa neraz pripisujú zlé úmysly či motivácie.

Prispievajú k budovaniu zhody. Automatickým vytvorením názorových skupín dokážeme sledovať, ktoré názory v diskusii sú zhodami (konsenzami) - ktoré majú väčšinovú (ne)podporu v skupinách. Vykreslením názorových skupín sa nám odhaľujú výsledky ich hlasovania za jednotlivé názory, čo je dôležité pri sledovaní podpory jednotlivých postojov. Jednoducho, nebyť názorových skupín, nevedeli by sme identifikovať názorové prúdy v diskusii a tým pádom ani to, na čom sa zhodujú.

Moderácia

V DEMDIS diskusiách neustále vyvažujeme medzi princípmi otvorenosti, vecnosti a férovosti. Bezbrehá otvorenosť by viedla k chaosu a nedosiahnutiu cieľov, uzatvorenosť zas k umelému potláčaniu nášho prejavu. Preto spolu s vami tvoríme Kódex férovej a otvorenej diskusie, ktorým sa riadi aj aktívna moderácia názorov. V praxi to napríklad znamená, že komentáre, ktoré sú „od veci”, či podnecujú nenávisť a násilie z diskusii vyraďujeme. Tieto pravidlá sú zároveň výsledkami starších DEMDIS diskusií, na ktorých sa zhodla väčšina zúčastnených táborov. Kompletné znenie pravidiel Kódexu férovej a otvorenej diskusie nájdete na tomto linku.

Kódex férovej a otvorenej diskusie
Kódex férovej a otvorenej diskusie. Prečítajte si pravidlá, ktorými sa riadia naše diskusie. Tvorili sme ich spolu s vami!

Zverejnenie priebežných výsledkov (midreport)

Približne v polovici procesu live diskusie náš tím kurátorov a kurátoriek vypracuje článok o priebežných výsledkoch diskusie, tzv. midreport. Ten sa opäť zverejňuje na partnerských portáloch či na demdis.sk spolu s live diskusiou (do ktorej sa môžete navrátiť).

Zmyslom priebežnej správy je prezentácia toho, ako sa diskusia vyvíja - v čom spočíva podstata konfliktu, čo si myslia názorové skupiny a kde sa črtá konsenzus. To nám umožňuje posunúť diskusiu do novej roviny, prekonať identifikovaný konflikt či zamerať sa na nezodpovedané otázky. Porozumenie je totiž prvým predpokladom budovania zhody.

Článok s priebežnými výsledkami má aj praktický význam - je výzvou na vrátenie sa do diskusie a hlasovanie za neskôr zadané názory.

Vyhodnotenie diskusie

Záverom procesu diskusie je jej uzavretie a vyhodnotenie. To prebieha vo viacerých formách a stupňoch. Základom je transparentné zverejnenie automatizovaného DEMDIS reportu, kde nájdete základné štatistiky, to ako dopadlo hlasovanie o vašich názoroch a najmä rebríček najkonsenzuálnejších názorov.

Okrem toho, ak nám to doprajú naše energetické možnosti, vypracujeme a zverejníme aj komplexného sprievodcu výsledkami diskusie. V nich naši kurátori a kurátorky popisujú k čomu sme diskusiou dospeli a syntetizujú hlavné závery diskusie.

Výsledky diskusií
Tvoríme svet férovej a otvorenej diskusie.

Budujme mosty!

Počas nášho niekoľkoročného fungovania v DEMDIS sme zrealizovali desiatky diskusií a zapojili desať tisíce účastníkov. Ich výsledky nám ukazujú, že s inovatívnym a vhodným prístupom dokážeme aj na tie najcitlivejšie témy viesť férový a slušný dialóg a nachádzať to, čo nás spája. Jednoducho výsledky hovoria za všetko. Budeme vám preto veľmi vďační za vašu účasť či podporu budovania zhody.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte sa na nás obrátiť na [email protected].

Ďakujeme, že diskutujete!

Úspešne ste sa prihlásili na odber DEMDIS
Skvelé! Potom dokončite platbu, aby ste získali úplný prístup ku všetkému prémiovému obsahu.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. neplatný odkaz.
Vitaj späť! Úspešne ste sa prihlásili.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. Skúste to znova.
Úspech! Váš účet je plne aktivovaný, teraz máte prístup ku všetkému obsahu.
Chyba! Platba v pruhoch zlyhala.
Úspech! Vaše fakturačné údaje sú aktualizované.
Chyba! Aktualizácia fakturačných údajov zlyhala.